samaxsamotna14

16 tekstów – auto­rem jest sa­max­sa­mot­na14.

nie zaw­sze może być dob­rze, nie zaw­sze mu­si być źle.. lecz róbmy tak, aby było na po­ziomie , na to stać każde­go z nas .. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 sierpnia 2011, 01:07

przyjacielowi .

Kim był ten człowiek . ? Był osobą.. inną ? wyjątkową ? fe­nome­nalną. ?? .Na­pew­no poz­wa­lał mi wie­dziec o nim ty­le, na ile mi poz­wo­lił. Miał w so­bie coś ta­kiego, że wybaczałam, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 sierpnia 2011, 01:50

zauważmy , że niereal­ne marze­nia są jak myd­la­ne bańki . piękne , duże i szyb­ko pękają . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 21 listopada 2010, 18:31

Nie na­zywaj­my ludzi ' naiw­ny­mi ' , oni pop­rostu wierzą , że ludzie się zmieniają .. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 października 2010, 13:55

` Te­raźniej­sze życie te­raz na tym po­lega ,że praw­da z kłam­stwem zaw­sze się mi­ja . 

Z de­dykacją dla człowieka ,który kiedyś był naj­lep­szym przy­jacielem a te­raz jest naj­większym wro­giem, a tyl­ko przez to .. że nie pot­ra­fił po­wie­dzieć pros­to w oczy o czymś szcze­rym tyl­ko wo­lał skrzyw­dzić przez n-k .. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 października 2010, 14:17

na­wet nie wiesz , że już swoją dziew­czy­ne daw­no zdradziłeś w mo­men­cie , gdy spoj­rzałeś na mnie tym swoim stęsknionym wzro­kiem .. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 września 2010, 21:20

gdy życie da­je w kość
o ve­ne nie trud­no . . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 września 2010, 21:14

krzyknąć '' nie '' i le­cieć da­lej , żeby wszys­tko było łatwe


Nig­dy już nie będzie tak jak było , bo ten co pow­ra­ca zaw­sze się zmienia , więc i bieg wy­darzeń in­ny . . .
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 września 2010, 21:28

` co nas nie za­bije , da nam siłe by po­konać przeszko­dy życia .

********

żeg­nam ; - ) za kil­ka dni pow­ra­cam .
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 sierpnia 2010, 20:33

chy­ba naj­większą wadą ludzką ,że naj­pierw się pat­rzy, po­tem się mówi . . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 sierpnia 2010, 22:15
samaxsamotna14

Wśród tandety lśniący diament. Mogę być wredną suką, mogę być laska z fajna dupą. I myślisz, że mnie znasz ? W internecie możesz pluć mi w twarz. A gdy cie widze .. milczysz jak głaz !

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

samaxsamotna14

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność